Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Zivot škole

Наташа Игаз - Симпозијум у Темишвару

Домаћи задаци у функцији постизања исхода учења

Не треба пропуштати прилику да се кроз домаће радове утиче и на васпитање естетског односа према раду, јер лепотом се мери човјеков укус

М. Вилотијевић

Резиме: Домаћи задаци су одувек били део образовно-васпитног процеса. Мењао се од запамћивања чињеница некад, а данас до развоја когнитивних, психомоторних и афективних способности. Расправа дали су домаћи задаци потребни или не постајала је међу педагозима кроз период развоја образовања. Једна струја била је против домаћих задатака.Друга струја је била умеренија и сматрала је да су домаћи задаци дозвољени.Више аутора сматра да се домаћи задаци могу поделити на: усмене, писмене и практичне, али у ширем смислу подразумевају све активности које помажу учењу.Сваки домаћи задатак мора бити усмерен на развој различитих способности код деце јер у супротном може изазвати више штете него користи. Развој информационих технологија омогућио је комуникацију и сарадњу у web окружењу као што је  гугл, moodle, итд  па и домаћи задаци добијају другачију форму.

Кључне речи: домаћи задаци, васпитни и образовни циљеви,  исходиу образовању

Домаћи задаци су одувек били део наставног процеса. Због тога имају образовну и васпитну улогу.Врсте домаћих задатака су се мењале од запамћивања чињеница некад, а данас до развоја когнитивних, психомоторних и афективних способности. Наравно, расправа дали су домаћи задаци потребни или не постајала је међу педагозима кроз период развоја образовања. Једна струја била је против домаћих задатака. Сматрали су да се обрада и понављање и вежбање наставне јединице мора завршити начасу јер је деци потребно слободно време за игру и разоноду.Ушински је сматрао да домаћи радови навикавају ученике на бубање (Јањушевић, 1967, 277). Друга струја је била умеренија и сматрала је да су домаћи задаци дозвољени уколико подразумевају прикупљање материјала и података, проналажења извора итд.У Општој педагогији се истиче: „Домаћи радови ученика имају вишеструко значење. У првом реду они представљају самостални рад, осамостаљивање ученика у процесу стицања знања, а тиме нужну припрему за живот, односно за даље самообразовање; домаћим радовима утврђују се знања и увежбавају навике, које су потребне за даље стицање знања; домаћим радовима врши се примена стеченог знања; они представљају припрему за следећи рад ушколи; осим тога домаћи радови имају посебан васпитни задатак, који се састоји у томе, да се код ученика развија осјећај дужности, одговорности према задацима, који се пред њих постављају“ (Патаки, 1956, 203).

o O o O o O o

У литератури постоји више различитих подела домаћих задатака, али ауторисе слажу да се домаћи задаци могу поделити и на: усмене, писмене и практичне.У ширем смислу задаци који подразумевају све активности које помажу учењу јер домаћи рад има своју образовно-васпитну вредност. Образовнавредност су развијање знања (нпр. памћење, разумевање) и вештина (нпр. анализирање, креирање).Васпитна вредност се огледа у развијању способности систематског и самосталног рада, у развијању свести о дужностима и одговорности у раду.

Савремено образовање данас конкретизује своје циљеве према Блумовој таксономији тј ка развијању когнитивних(сазнајних) способности. Развој когнитивних способности подразумева развој: чињеничног, концептуалног, процедуралног и метакогнитивног знања. Димензије когнитвног процеса су: памтити, разумети, применити, анализирати, евалуирати, креирати. У неким литературама уместо креирати стоји синтеза.Когнитивни процеси се могу развијати и кроз домаће задатке.

Ако је у питању памћење чињеница домаћи задатак ћесадржати питања: препознај, дефиниши, изабери, присети се; пример: Опиши промене које се дешавају на биљкама у појединим годишњим добима.

Кад желимо да ученик изрази своје разумевање о одређеној теми тада су задаци да разликује, израчуна, објасни, изведе закључак; пример: Класификујјонска и ковалентна једињења.

Задаци који желе да истакну примену стеченог знања захтева да ученик уради експеримент, илуструје,  предвиђа, реши, употреби; пример:Доведи у везу променустабилности атома приликом примања или отпуштања електрона.

Упоређују, резимирају, разликују, комбинују, састављају итд, глаголи, који су део питања када желимо да ученици самостално анализирају неко литерарно, музичко, дело, направи извештај о неком догађају итд.

Евалуација се може одредити као способност одређивања вредности неког материјала у односу на дату сврху. Примери: У комправцу ће се хемијска равнотежа померити  са порастом температуре; Оцени значај кључних учесника у спровођењу промена у историји Србије.

„Направи кристалну решетку натријум-хлорида“ задатак којим се жели постићи да ученик самостално креира и осмисли начин рада. Као глаголи о оваквим задацима могу се наћи и: планирати, развити, реорганизовати.

o O o O o O o

Многи наставници се слажу да ученици не воле домаћи рад јер је домаћи рад додатно оптерећење. Мишљење ученика је да им домаћи задаци скраћују време одмора. Зато је неопходно да наставници припреме домаћи задатак који је усмерен на развој раличитих способности код ученика. Домаћи задаци се могу и индвидулизовати у правцу заинтересованости и могућности сваког ученика.Данас је то омогућенои у web окружењу. Различите интернет платформе омогућавају формирање е-учиониоца, у оквиру којих се домаћим задацима из неке теме не постиже само усвајање и проширивање знања већ се развија способност ученика да се служе интернетом. Такође ученици могу да добију нову улогу као што је прегледање и вредновање задатка, док наставник има улогу модератора.

Платформе које могу да се користе за рад са ученицима:

1. Гугл је претраживач који је обезбедио велик бројбесплатних алата као што су: google сајт, google упитници, google цртежи, googlespace,google градитељ прича, youtubе итд. Сви наведени алати пружају могућност наставницима да осмишљавају и модернизују домаће задатке за ученике.

2. Мoodle (Modular Object OrientedDinamic Learning Enviroment) платформа такође може у многоме да промени приступ у раду ученика и наставника. Нов приступ обрада наставних јединица омогућава и пружа прилику и за стварање интересантних задатака за домаћи рад.

Без обзира која техникаили облик се користи за домаће задатке важно је сагледати психички развој и могућности ученика. Тако избегавамо да створимо отпор ученика према раду. „Пронађи филм на јутјубу, погледај слику па одговори, уради експеримент па објасни, конструиши предмет са датим алатом.....“ су примери задатака које ученици са задовољством раде уколико добију објашњење и инструкције. Домаћи задаци не морају се давати само за вежбање и понављање већ могу бити припрема за  нову наставну тему.

Литература:

1. Трнавац Н., Ђорђевић Ј.(1995), Педагогија, Научна књига, Београд

2. "Функција домаћих задатака | Студенти.рс ", Studenti.rs. [Online]. http://studenti.rs/skripte/pedagogija/funkcija-domacih-zadataka/.

3. "Примена Блумове таксономије у писању исхода учења", www.hamoc.pef.uns.ac.rs.

4."Врсте домаћих задатака", Pspasojevic.blogspot.rs, [Online]. Available: http://pspasojevic.blogspot.rs/2011/01/blog-post_5543.html.

5."Дидактичка вредност домаћих радова",Pspasojevic.blogspot.rs, [Online]. http://pspasojevic.blogspot.rs/2011/01/blog-post_8237.html.

 

6. "Блумова таксономија - Школа без зидова", Школа без зидова, 2009. [Online]. http://www.skolskidnevnik.net/2009/03/blumova-taksonomija/.

 
Свети Јован Шангајски
Anketa
Zašto volim GIMNAZIJU:
 
Ko je na vezi !
Imamo 39 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 1080391